യു.ഒ.നം. 2202-എ /പി&ഡി-1/3/2017/ഭരണവിഭാഗം20 - April - 2017

Delegation of Financial Powers for sanctioning Tender acceptance