നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് പ്രൊഫ. അദ ഇ. യോനാത് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു